Skip to content

Polityka Prywatności

§.1 Postanowienia Ogólne

Polityka Prywatności odwołuje się do RODO, czyli Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Dokument określa jakie dane i na jakich zasadach przetwarzamy i jak dbamy o ich bezpieczeństwo i Państwa prawa. Administratorem danych jest spółka INBUD ŻYWIEC Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa z siedzibą w Łodygowicach (34- 325), ul. Żywiecka 229 wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000405555, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 5532510075, REGON: 242803906, e-mail biuro@inbud.pl, tel. kontaktowy 338612115. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach. Szanujemy prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych. Podawane dane są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.

§2. Administrator Danych

INBUD ŻYWIEC jest administratorem danych osobowych swoich pracowników oraz danych swoich usługobiorców, klientów i oferentów – dane pochodzą z publicznych baz CEIDG, GUS, REGON, z firmowych stron www oraz od podmiotów zewnętrznych. Oznacza to, że jeśli posiadasz Konto na naszej stronie, to przetwarzamy Twoje dane jak: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, stanowisko, miejsce pracy. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych. a) przetwarzanie jest zgodne z prawem wyłącznie w przypadkach, gdy – i w takim zakresie, w jakim – spełniony jest co najmniej jeden z poniższych warunków:  osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów,  przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy,  w celu i zakresie niezbędnym do realizacji postanowień umowy, w szczególności w zakresie dostępu, przechowywania i opracowywania danych dla celów związanych z wykonywaniem umowy,  przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,  przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej,  przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi; b) zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności, c) w zakresie rekrutacji i zatrudniania pracowników – dane osobowe niezbędne do wypełniania obowiązków pracowniczych (w tym obsługi kadrowo-płacowej, ZUS i podatkowej). d) w zakresie przygotowania i przedstawienia oferty naszych usług, e) w zakresie i celu niezbędnym do ukształtowania treści umowy, zawarcia i wykonania umowy, zmiany bądź jej rozwiązania oraz prawidłowej realizacji świadczonych usług budowlanych. f) w celach wykonania ciążących na Administratorze danych obowiązków prawnych (np. wystawienia i przechowywania faktur oraz innych dokumentów księgowych, przyjmowania płatności, udostępniania danych, w tym danych transmisyjnych tzw. uprawnionym podmiotom, sądowi i prokuratorowi), g) dochodzenia ewentualnych roszczeń z tyt. niewykonania lub nienależytego wykonania zawartej umowy, h) w zakresie odpowiedzi na inne zapytania nie będące prośbą o przedstawienie oferty naszych usług, i) w zakresie i celu niezbędnym do wypełnienia uzasadnionych interesów (prawnie usprawiedliwionych celów), a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą: w zakresie i celu zgodnym ze zgodą wyrażoną przez Ciebie, j) w przypadku danych osobowych pozyskanych w inny sposób: telefonicznie, mailowo itd. również przetwarzamy je wyłącznie w celu, w jakim zostały udostępnione i przez czas jaki jest konieczny do realizacji tego celu. W przypadku planowanej zmiany celu przetwarzania, zawsze pytamy właściciela danych osobowych o zgodę i informujemy o zmieniających się warunkach przetwarzania danych. Każda osoba, której dane dotyczą (jeżeli jesteśmy ich administratorem) ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w organizacji Usługodawcy jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: biuro@inbud.pl. Zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania Twoich danych po rozwiązaniu Umowy lub cofnięciu zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują nas do retencji danych. Usługodawca ma prawo udostępniać dane osobowe Użytkownika oraz innych jego danych podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania). Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych. INBUD ŻYWIEC nie udostępniania danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa. Wdrożyliśmy pseudonimizację, szyfrowanie danych oraz mamy wprowadzoną kontrolę dostępu dzięki czemu minimalizujemy skutki ewentualnego naruszenia bezpieczeństwa danych. Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione przez Administratora. Dostęp do danych będą miały osoby pracujące i współpracujące z Administratorem danych w zakresie realizacji na Państwa rzecz usług.

§3. Okres przechowywania danych

Okres przechowywania danych jest zależny od nośnika na którym znajdują się dane oraz ich celu. W związku z tym:  dane znajdujące się na dokumentach firmowych – pracowniczych przez okres 50 lat, ZUS przez okres 5 lat, księgowych i podatkowych przez okres 6 lat,  dane znajdujące się na fakturach przez okres 6 lat, zgodnie z wymogami przepisów prawa,  dane znajdujące się na umowie oraz innych nośnikach przechowywane są przez okres jej trwania, okres umożliwiający dochodzenie roszczeń oraz okres niezbędny do obrony przez roszczeniami kierowany przeciwko spółce INBUD ŻYWIEC

§4. Pliki cookies

Witryna www.inbud.pl używa cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn. Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego. Cookies identyfikuje użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje, umożliwia odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego reklam. Stosujemy pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody naszego serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz INBUD ŻYWIEC w celu optymalizacji działań. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Dodatkowe dane osobowe, jak adres e-mail, zbierane są jedynie w miejscach, w których użytkownik wyraził na to zgodę. Powyższe dane zachowujemy i wykorzystujemy tylko do potrzeb niezbędnych do wykonania danej funkcji.

§5. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzoru

Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym ma być ustanowiony Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku, gdy Państwa zdaniem przetwarzanie danych osobowych i transmisyjnych przez Administratora danych odbywa się z naruszeniem prawa. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, co oznacza, że żadne decyzje wywołujące wobec Państwa skutki prawne lub w podobny sposób na Państwa istotnie wpływające nie będą oparte wyłącznie na automatycznym przetwarzaniu danych osobowych i nie wiążą się z taką automatycznie podejmowaną decyzją.