Skip to content

KLAUZULA INFORMACYJNA

1. KTO JEST ADMINISTRATOREM PANI/PANA DANYCH? INPEKTOR OCHRONY DANYCH.

Administratorem Danych Osobowych jest INBUD ŻYWIEC spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Łodygowicach, ul. Żywiecka 229, 34-325 Łodygowicach, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców pod nr KRS 0000405555, NIP: 5532510075, REGON: 242803906, tel. 338612115, e-mail: biuro@inbud.pl (dalej: „Administrator”).

2. JAKA JEST PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA PANI/PANA DANYCH? DLACZEGO PRZETWARZAMY PANI/PANA DANE?

Podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora, który polega na: • umożliwieniu kontaktowania się z Panią/Panem, wymiany korespondencji w celach związanych z podejmowaną współpracą, zapytaniem ofertowym czy wyceną lub prowadzoną współpracą, wynikającą z zawartej umowy z naszym klientem/kontrahentem, który wyznaczył Panią/Pana do kontaktu z nami; • marketingu bezpośrednim oferowanych usług. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest również prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. f RODO), który polega na ustaleniu, dochodzeniu lub obronie ewentualnych roszczeń wynikających z zawartej umowy.

3. KTO MOŻE BYĆ ODBIORCAMI PANI/PANA DANYCH?

Odbiorcami danych mogą być wspólnicy, pracownicy, podmioty z nami współpracujące takie, jak np. dostawcy i odbiorcy usług, księgowość – biuro rachunkowe, IT, bank obsługa BHP, medycyna pracy, firma ochroniarska, operator pocztowy, zleceniobiorca, organy publiczne, podmioty realizujące funkcje kadrowo-płacowe lub podmioty powiązane.

4. CZY BĘDZIEMY PRZEKAZYWAĆ PANI/PANA DANE POZA OBSZAR EOG?

Informujemy, że nie zamierzamy przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego (przez państwo trzecie należy rozumieć kraje spoza UE i EOG).

5. JAK DŁUGO BĘDZIEMY PRZETWARZAĆ PANI/PANA DANE?

Pani/Pana dane będą przechowywane przez czas trwania umowy zawartej z naszym klientem/kontrahentem oraz do czasu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Ponieważ Pani/Pana dane są przetwarzane również na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora, mogą być przetwarzane do czasu wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu.

6. JAKIE PRAWA ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH, PANI/PANU PRZYSŁUGUJĄ?

Ma Pani/Pan prawo dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, przeniesienia danych. Może Pani/Pan również zgłosić sprzeciw w dowolnym momencie, z przyczyn wskazanych w art. 21 RODO. Ma Pani/Pan prawo wnieść skargę do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych przez Administratora. Nie podejmujemy zautomatyzowanych decyzji i nie stosujemy profilowania w odniesieniu do Pani/Pana danych. Podanie danych jest dobrowolne, jednak ich nie podanie uniemożliwi kontaktowanie się z Panią/Panem w celach związanych z wykonywaniem umowy, wymianą korespondencji, z podejmowaną lub prowadzoną współpracą.