Polityka prywatności firmy Inbud

POLITYKA PRYWATNOŚCI
INBUD ŻYWIEC Sp. z o.o. Sp. Komandytowa

§.1 Postanowienia Ogólne

Polityka Prywatności odwołuje się do RODO, czyli Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych). Dokument określa jakie dane i na jakich
zasadach przetwarzamy i jak dbamy o ich bezpieczeństwo i Państwa prawa.

 1. Administratorem danych jest spółka INBUD ŻYWIEC Spółka z ograniczoną
  odpowiedzialnością Spółka Komandytowa z siedzibą w Łodygowicach (34-
  325), ul. Żywiecka 229 wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod
  numerem KRS:  0000405555, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd
  Rejonowy Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
  Sądowego, NIP: 5532510075, REGON: 242803906, e-mail biuro@inbud.pl,
  tel. kontaktowy 338612115. Ochrona danych odbywa się zgodnie z
  wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich
  przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.
 2. Szanujemy prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych.
 3. Podawane dane są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób
  nieuprawnionych.

§2. Administrator Danych

 1. INBUD ŻYWIEC jest administratorem danych osobowych swoich pracowników
  oraz danych swoich usługobiorców, klientów i oferentów – dane pochodzą z
  publicznych baz CEIDG, GUS, REGON, z firmowych stron www oraz od
  podmiotów zewnętrznych. Oznacza to, że jeśli posiadasz Konto na naszej
  stronie, to przetwarzamy Twoje dane jak: imię, nazwisko, adres e-mail, numer
  telefonu, stanowisko, miejsce pracy.
 2. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony
  danych osobowych.
  a) przetwarzanie jest zgodne z prawem wyłącznie w przypadkach, gdy – i
  w takim zakresie, w jakim – spełniony jest co najmniej jeden z poniższych
  warunków:
   osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich
  danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów,
   przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest
  osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby,
  której dane dotyczą, przed zawarciem umowy,
   w celu i zakresie niezbędnym do realizacji postanowień umowy, w
  szczególności w zakresie dostępu, przechowywania i opracowywania
  danych dla celów związanych z wykonywaniem umowy,

 przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego
ciążącego na administratorze,
 przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby,
której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej,
 przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w
interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej
powierzonej administratorowi;
b) zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności,
c) w zakresie rekrutacji i zatrudniania pracowników – dane osobowe
niezbędne do wypełniania obowiązków pracowniczych (w tym obsługi
kadrowo-płacowej, ZUS i podatkowej).
d) w zakresie przygotowania i przedstawienia oferty naszych usług,
e) w zakresie i celu niezbędnym do ukształtowania treści umowy, zawarcia i
wykonania umowy, zmiany bądź jej rozwiązania oraz prawidłowej realizacji
świadczonych usług budowlanych.
f) w celach wykonania ciążących na Administratorze danych obowiązków
prawnych (np. wystawienia i przechowywania faktur oraz innych dokumentów
księgowych, przyjmowania płatności, udostępniania danych, w tym danych
transmisyjnych tzw. uprawnionym podmiotom, sądowi i prokuratorowi),
g) dochodzenia ewentualnych roszczeń z tyt. niewykonania lub nienależytego
wykonania zawartej umowy,
h) w zakresie odpowiedzi na inne zapytania nie będące prośbą o
przedstawienie oferty naszych usług,
i) w zakresie i celu niezbędnym do wypełnienia uzasadnionych interesów
(prawnie usprawiedliwionych celów), a przetwarzanie nie narusza praw i
wolności osoby, której dane dotyczą: w zakresie i celu zgodnym ze zgodą
wyrażoną przez Ciebie,
j) w przypadku danych osobowych pozyskanych w inny sposób: telefonicznie,
mailowo itd. również przetwarzamy je wyłącznie w celu, w jakim zostały
udostępnione i przez czas jaki jest konieczny do realizacji tego celu. W
przypadku planowanej zmiany celu przetwarzania, zawsze pytamy właściciela
danych osobowych o zgodę i informujemy o zmieniających się warunkach
przetwarzania danych.

 1. Każda osoba, której dane dotyczą (jeżeli jesteśmy ich administratorem) ma
  prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
  przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu
  nadzorczego.
 2. Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w organizacji
  Usługodawcy jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail:
  biuro@inbud.pl.
 3. Zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania Twoich danych po rozwiązaniu
  Umowy lub cofnięciu zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia
  ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne
  bądź prawa międzynarodowego obligują nas do retencji danych.
 4. Usługodawca ma prawo udostępniać dane osobowe Użytkownika oraz innych
  jego danych podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów
  prawa (np. organom ścigania).
 5. Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź
  wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych
  osobowych.
 6. INBUD ŻYWIEC nie udostępniania danych osobowych innym podmiotom
  aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.
 7. Wdrożyliśmy pseudonimizację, szyfrowanie danych oraz mamy wprowadzoną
  kontrolę dostępu dzięki czemu minimalizujemy skutki ewentualnego
  naruszenia bezpieczeństwa danych.
 8. Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione przez
  Administratora. Dostęp do danych będą miały osoby pracujące i
  współpracujące z Administratorem danych w zakresie realizacji na Państwa
  rzecz usług.

§3. Okres przechowywania danych

Okres przechowywania danych jest zależny od nośnika na którym znajdują się dane
oraz ich celu. W związku z tym:
 dane znajdujące się na dokumentach firmowych – pracowniczych przez okres
50 lat, ZUS przez okres 5 lat, księgowych i podatkowych przez okres 6 lat,
 dane znajdujące się na fakturach przez okres 6 lat, zgodnie z wymogami
przepisów prawa,
 dane znajdujące się na umowie oraz innych nośnikach przechowywane są
przez okres jej trwania, okres umożliwiający dochodzenie roszczeń oraz okres
niezbędny do obrony przez roszczeniami kierowany przeciwko spółce INBUD
ŻYWIEC.

§4. Pliki cookies

Witryna www.inbud.pl używa cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez
serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy
przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia,
z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich
zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z
wcześniej odwiedzonych witryn.
Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki,
języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o
czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem
formularza kontaktowego.

Cookies identyfikuje użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której
korzysta, do jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje, umożliwia odpowiednie
dopasowanie skierowanych do niego reklam. Stosujemy pliki cookies, aby
zagwarantować najwyższy standard wygody naszego serwisu, a zebrane dane są
wykorzystywane jedynie wewnątrz INBUD ŻYWIEC w celu optymalizacji działań.
Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji
gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej.
Dodatkowe dane osobowe, jak adres e-mail, zbierane są jedynie w miejscach, w
których użytkownik wyraził na to zgodę. Powyższe dane zachowujemy i
wykorzystujemy tylko do potrzeb niezbędnych do wykonania danej funkcji.

§5. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzoru

Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym ma
być ustanowiony Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku, gdy
Państwa zdaniem przetwarzanie danych osobowych i transmisyjnych przez
Administratora danych odbywa się z naruszeniem prawa.
Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, co oznacza, że
żadne decyzje wywołujące wobec Państwa skutki prawne lub w podobny sposób na
Państwa istotnie wpływające nie będą oparte wyłącznie na automatycznym
przetwarzaniu danych osobowych i nie wiążą się z taką automatycznie podejmowaną
decyzją.